Privacy & Service beleid AFF Recruitment & Executive Search

AFF Recruitment & Executive Search
Privacy statement

AFF Recruitment & Executive Search
AFF Recruitment & Executive Search biedt recruitment, search, advies en interim diensten aan zoals verder uitgelegd op onze website (‘diensten’). AFF Recruitment & Executive Search heeft een hoog ambitieniveau waar het gaat om kwaliteit van deze diensten. Een belangrijk onderdeel van deze kwaliteit vormt de bescherming van de privacy en zorgvuldige omgang met (persoons-)gegevens.  
Hoe wij dat doen leest u in dit Privacy Statement.
Dit Privacy Statement geldt voor kandidaten, interimmers, klanten, referenten en bezoekers van de AFF Recruitment & Executive Search website (affrecruitment.nl).  

•    Uw Privacy 
•    Ons beleid
•    Wanneer dit beleid op u van toepassing is
•    Hoe u contact met ons opneemt
•    Welke Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?
•    Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
•    Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
•    Met wie delen we uw persoonsgegevens?
•    Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
•    Verlenging van bewaarperiode
•    Uw rechten onder de AVG
•    Recht op het indienen van een klacht bij de Toezichthoudende Autoriteit
•    Onze rechtsgrond voor het verwerken van uw persoonsgegevens
•    Opslag en beveiliging
•    Derde partijen en verwerkers
•    Wat zijn cookies en hoe gebruiken we die?
•    Type cookies
•    Hoe u cookies kunt verwijderen
•    Lijst met gebruikte tools en cookiesUw Privacy
Uw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van uw gegevens of de gegevens van uw werknemers te beschermen en te waarborgen. 
Ons beleid
In dit privacy beleid beschrijven wij hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Op basis van de wetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming, “de AVG”) zorgen wij er voor dat elke verwerking van uw persoonsgegevens in lijn is met de volgende beginselen:
1.    Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor gerechtvaardigde doeleinden. Dit betekent dat de verwerking noodzakelijk is met het oog op het bereiken van specifiek in de AVG genoemde doelen, dan wel dat u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken. Wanneer het gerechtvaardigd is om uw persoonsgegevens te verwerken, dan doen we dat netjes en verantwoord. Wij laten u weten voor welke doelen uw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dat gebeurt. 
2.    Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. Wanneer we uw gegevens later eventueel voor een ander doel gebruiken, dan zorgen wij er voor dat uw doel verenigbaar is met het oorspronkelijke verzameldoel.
3.    Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken toereikend zijn voor het doel waarvoor wij ze verzamelen, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke. 
4.    Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens correct en actueel zijn. Als uw gegevens dat niet (meer) zijn, dan wissen wij of corrigeren wij die. 
5.    Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verwerken. Wanneer de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, dan vernietigen of wissen wij die.
6.    Wij zorgen er voor dat uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven. Wij beschermen uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Wij zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle bovenstaande beginselen en kunnen aantonen dat de verwerking van uw persoonsgegevens in lijn is met deze beginselen.

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen geeft de AVG u diverse rechten, welke u tegen ons kunt uitoefenen als u het niet eens bent met onze uitvoering van dit privacy beleid. 

Wanneer dit beleid op u van toepassing is

Dit beleid is op u van toepassing wanneer:
•    Wanneer een (potentiele) kandidaat zich aanmeldt voor onze openstaande of toekomstige vacatures en/of advies via onze website, of wanneer wij een (potentiele) kandidaat benaderen voor onze openstaande of toekomstige vacatures (Kandidaat); 
•    Wanneer een organisatie ons inschakelt voor het uitvoeren van diensten (Klant);
•    Wanneer u onze website bezoekt (Websitebezoeker);
•    In het geval wij andere mensen benaderen in het kader van een referentiecheck (Andere mensen);
•    U via ons bedrijf als interimmer een opdracht uitoefent bij één van onze klanten (Interimmer);
•    Wanneer u als leverancier diensten aan ons levert (Leverancier).

Contact:
U kunt contact met ons opnemen:
•    om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die u ons gegeven had of deze te wijzigen of in te trekken;
•    indien u misbruik of verlies van of ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke informatie vermoedt;
•    om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (wanneer toestemming de rechtsgrond is waarop we uw persoonsgegevens verwerken);
•    als u opmerkingen en/of suggesties heeft met betrekking tot dit privacy beleid;

Wij zijn AFF Recruitment & Executive Search BV, Snoek 25, 1261 PA Blaricum, Nederland 
Als u wilt weten hoe u contact met ons kunt opnemen, kijk dan op onze contactpagina.  

Om dit privacy beleid actueel te houden, moeten wij dit van tijd tot tijd aanpassen. De meest actuele versie vind u altijd onderaan onze websitepagina’s.


PRIVACY OP HOOFDLIJNEN

Welke Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?
Wij beperken ons bij de verzameling van uw gegevens tot de informatie die noodzakelijk is om ons doel te bereiken. 

KANDIDAAT/INTERIMMER:
Wij verzamelen bepaalde informatie over u om ons in staat te stellen voor u een passende werkomgeving te vinden. Wij beperken ons bij de verzameling van gegevens tot de informatie die noodzakelijk is om ons doel te bereiken.

Dit zijn doorgaans de persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen en gebruiken:
•    Naam;
•    Voornaam;
•    Achternaam;
•    Leeftijd/geboortedatum;
•    Geboorteplaats;
•    Geslacht;
•    Foto;
•    Contactgegevens;
•    Opleidingsgegevens;
•    Arbeidsverleden;
•    Referentiedetails;
•    Nationaliteit;
•    Details over uw huidige salaris, pensioenen en voordeelregelingen;
•    Informatie over uw interesses en behoeften met betrekking tot toekomstig werk, beide zowel direct als indirect verzameld;
•    Aanvullende informatie die u aan ons vertelt; 
•    Aanvullende informatie die andere mensen (bijvoorbeeld referenten) over u aan ons zouden kunnen vertellen of die we op bronnen van derden vinden.
Bovengenoemde lijst met categorieën van persoonsgegevens die we mogelijk over u verzamelen is niet uitputtend.

KLANTEN/LEVERANCIERS 
Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van individuen binnen uw organisatie om met u te kunnen communiceren, diensten te kunnen ontvangen en daarvoor te betalen binnen de context van wat we met u overeengekomen zijn.

Dit zijn doorgaans de persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen en gebruiken:
•    Naam;
•    Voornaam;
•    Achternaam; 
•    Functietitel;
•    E-mailadres;
•    Overige contactgegevens.

ANDERE MENSEN
Wij verzamelen en gebruiken contactgegevens om contact op te nemen met mensen die door kandidaten zijn opgegeven als referent.

Dit zijn doorgaans de persoonsgegevens die we over u kunnen verzamelen en gebruiken:
•    Naam;
•    Voornaam;
•    Achternaam;
•    Functietitel;
•    E-mailadres;
•    Telefoonnummer.

WEBSITEBEZOEKERS
Wij gebruiken informatie van onze websitebezoekers om onze website te verbeteren. Wij kijken hoe u onze website gebruikt, hoe vaak u onze website bezoekt en wanneer de website het meest gebruikt wordt. Wij gebruiken websitegegevens ook om uw bezoekgedrag te monitoren. 

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?
We verzamelen persoonsgegevens hoofdzakelijk op vier manieren: 
1.    Persoonsgegevens die u ons verstrekt;
2.    Persoonsgegevens die we van andere openbare bronnen ontvangen en verzamelen; 
3.    Persoonsgegevens die we automatisch verzamelen;
4.    Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt bij het aangaan van een contractuele relatie met uw organisatie.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?
Over het algemeen gebruiken we de persoonsgegevens voor het uitvoeren van onze diensten (search, werving, recruitment en advisering). Daarnaast gebruiken we de persoonsgegevens om een overeenkomst uit te kunnen voeren. 
Waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving kunnen we de persoonsgegevens ook gebruiken voor bijvoorbeeld marketing. Waar dit vereist is zullen we uw toestemming vragen om alle of enkele van deze activiteiten uit te voeren. 

In uitzonderlijke gevallen zijn we genoodzaakt om de persoonsgegeven in strafrechtelijke procedures te gebruiken.
Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens op verschillende manieren en op basis van verschillende gronden delen met de volgende categorieën personen, waar dat gepast is en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving:

•    In het geval van kandidaten en interimmers delen wij de persoonsgegevens met onze leveranciers en klanten; 
•    Wanneer wet- en regelgeving dat vereist: Belasting-, audit- of andere autoriteiten; 
•    Derden zoals uitbestede IT-providers, hostingproviders, softwareleveranciers en bestandenopslagproviders met wie we een verwerkingsovereenkomst hebben.

Deze lijst is niet uitputtend.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij zullen uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderen:
•    Na een periode van 2 jaar nadat wij geen betekenisvol contact met u hebben gehad, indien wij de gegevens bij u hebben verzameld, tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens langer bewaren.
•    Na een periode van 5 jaar nadat wij geen betekenisvol contact met u hebben gehad, indien wij de gegevens verzamelen voor het aangaan van een contractuele relatie,  tenzij de wet of relevante toezichthouders van ons verlangen dat we uw gegevens langer bewaren. 
•    Zolang u bij ons staat ingeschreven gebruiken wij uw gegevens voor het doen van een onderzoek naar bedrijfssectoren en marktsegmenten.
•    Indien u zich uitschrijft, worden uw gegevens binnen 3 maanden verwijderd. 
•    Na een periode van 7 jaar indien de lokale wet- en regelgeving dit vereist.

Verlenging van bewaarperiode
•    Indien kandidaat via een gerichte mail omtrent verlenging van bewaarperiode bij AFF Recruitment & Executive Search aangeeft dat dit akkoord is. De bewaarperiode wordt dan met minimaal 2 jaar weer verlengd.
•    Indien kandidaat actief is in het kandidaat portaal van AFF Recruitment, dan wordt de bewaarperiode automatisch verlengd met 2 jaar. De kandidaat moet actief inloggen om in deze kandidaat portaal te komen en geeft hiermee aan gebruikt te willen maken van onze diensten. 
•    Indien kandidaat telefonisch aangeeft om de bewaarperiode te verlengen. Deze registratie wordt niet opgenomen, maar wel direct genoteerd door de consultant in kwestie. De bewaarperiode wordt dan met minimaal 2 jaar weer verlengd.

Hoe krijgt u toegang tot, wijzigt u of trekt u uw persoonsgegevens die u met ons gedeeld had in?
Onder de AVG heeft u verschillende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u in bezit hebben. Door contact met ons op te nemen kunnen we die met u bespreken en afhandelen volgens de termijn die daarvoor staat. 

Het bijwerken van uw voorkeuren voor berichtgeving.
Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen. Kijk op onze contactpagina hoe u contact met ons kunt opnemen.


Uw rechten onder de AVG 
Onder de AVG heeft u de volgende rechten: 
•    het recht op informatie;
•    het recht op inzage in uw gegevens;
•    het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen; 
•    het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’; 
•    het recht op beperking van de gegevensverwerking; 
•    het recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking; 
•    het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit); 
•    het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming.


Recht op informatie
Wij hebben de plicht u te informeren over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Meer specifiek heeft u het recht om te weten wat er met uw persoonsgegevens gebeurt en waarom. Middels dit privacy beleid willen wij u bewust maken van de risico’s van de gegevensverwerking, de regels die ervoor gelden, onze waarborgen en de manier waarop u uw rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens kunt uitoefenen.

Recht op inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen in te zien. U mag daarom met redelijke tussenpozen aan ons vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens wij van u verwerken. 

Wij zijn verplicht om gehoor te geven aan dergelijke verzoeken en de beschikbare informatie binnen een termijn van een maand te verstrekken. Deze termijn kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden tot 2 maanden.

Bij het indienen van een verzoek  zullen wij u een kopie van de gegevens verstrekken. Wij brengen u hiervoor geen kosten in rekening. Wanneer u meerdere kopieën wil ontvangen, dan zullen wij u daarvoor op basis van administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. 

Wanneer wij een inzageverzoek krijgen, dan zullen wij controleren of u degene bent die het verzoek doet. Hiertoe zullen wij uw identiteit vaststellen. Dit geldt in het bijzonder bij online diensten.

Recht op rectificatie
Wanneer de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet (meer) kloppen, heeft u het recht ons op te dragen deze gegevens te corrigeren. Ook heeft u het recht om de gegevens aan te laten vullen wanneer deze incompleet zijn.

Wanneer wij uw gegevens hebben gedeeld met andere partijen, dan zullen wij deze partijen op de hoogte stellen van de wijzigingen, tenzij dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning van ons vergt.

Of iets een onevenredige inspanning vergt bepalen wij door uw belangen te wegen tegen de inspanningen (kosten, tijd, et cetera) die wij moeten leveren om de ontvangers te informeren.

Het recht op verwijdering en het recht om vergeten te worden
U heeft het recht om uw gegevens zo snel mogelijk door ons te laten wissen, maar alleen in één van de volgende gevallen: 
•    de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt; 
•    u trekt uw toestemming voor het verwerken in en er is geen andere geldige reden voor ons om de verwerking voort te zetten; 
•    U heeft gegrond bezwaar gemaakt tegen de verwerking (zie recht op bezwaar);
•    Uw persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt; 
•    Uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust; 

Naast het recht op verwijdering heeft u het recht om ‘vergeten te worden’.
In situaties waarbij wij uw persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt (bijvoorbeeld door ze online te zetten) en u ons vraagt de gegevens te wissen, nemen wij, naast het wissen van de gegevens uit onze eigen systemen, redelijke technische en organisatorische maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die uw persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat u vergeten wil worden. Dit betekent dat iedere koppeling naar, en kopie of reproductie van, de gegevens gewist moet worden.

Op basis van de AVG zijn er een aantal situaties waarin wij geen gevolg hoeven te geven aan uw verzoek tot verwijdering en het verzoek om vergeten te worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de verwerking nodig is voor het nakomen van een wettelijke verwerkingsverplichting die op ons rust. Wanneer naar onze mening zo’n situatie van toepassing is zullen wij uw verzoek gemotiveerd afwijzen. 

Wanneer wij uw gegevens hebben gedeeld met andere partijen, dan zullen wij deze partijen op de hoogte stellen van het feit dat de gegevens op uw verzoek verwijderd moeten worden, tenzij dit onmogelijk blijkt, of een onevenredige inspanning vergt. Of iets een onevenredige inspanning vergt bepalen wij door uw belangen te wegen tegen de inspanningen (kosten, tijd et cetera) die wij moeten leveren om de ontvangers te informeren.

Wij hebben alleen het recht te weigeren aan uw verzoek te voldoen op basis van in de AVG genoemde redenen. 

Het recht op beperking van de verwerking
U kunt uw recht op beperking van de verwerking inroepen in de volgende situaties: 
•    de juistheid van de persoonsgegevens wordt door u betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; 
•    de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; 
•    wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; 
•    U hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of onze gerechtvaardigde gronden zwaarder wegen dan die van u.

In bovengenoemde situaties zorgen wij voor een zodanige beperking van de verwerking dat de persoonsgegevens niet verder kunnen worden verwerkt. 
Wanneer wij uw persoonsgegevens met derden gedeeld hebben, zullen wij hen op de hoogte stellen van de beperking op verwerking, tenzij dit onmogelijk is of disproportionele inspanning zou vergen. 
Wanneer wij de beperking opheffen, stellen wij u hiervan vooraf in kennis stellen.

Recht op bezwaar
U kunt vanwege persoonlijke omstandigheden bezwaar maken tegen verwerkingen die gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang. Wij zullen in dat geval de verwerking staken tenzij er dwingende, gerechtvaardigde gronden zijn waardoor ons verwerkingsbelang groter is dan uw belang de verwerking te laten stoppen.

Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit); 
U heeft het recht uw persoonsgegevens over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijken.

Het recht op overdraagbaarheid geldt alleen voor verstrekte gegevens die geautomatiseerd worden verwerkt op basis van de volgende grondslagen: 
•    de ondubbelzinnige dan wel uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen; 
•    de noodzakelijkheid voor de uitoefening van de overeenkomst. 

Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde individuele besluitvorming waaronder profilering
U heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een enkel op geautomatiseerde verwerking, (waaronder profilering), gebaseerd besluit, wanneer dit: 
•    rechtsgevolgen voor u heeft; of 
•    het u anderszins in aanzienlijke mate treft.

In de volgende situaties kunnen wij gebruik maken van geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder ook profilering: 
1.    wanneer dit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons;
2.    wanneer u uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven; 
3.    wanneer dit aan ons is toegestaan op basis van een toepasselijk wet die ook voorziet in de bescherming van uw gerechtvaardigde belangen

Om een beroep te doen op uw rechten kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar timo.desmet@affrecruitment.nl. Wij kunnen u vragen zich te legitimeren, zodat wij zeker weten dat we geen persoonsgegevens verstrekken aan verkeerde personen.  

Recht op het indienen van een klacht bij de Toezichthoudende Autoriteit
Voor het indienen van een klacht tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de lokale toezichthoudende autoriteit. 

•    Telefonisch:     (+31) 900 2001 201
•    Per post:     Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag

Onze rechtsgrond voor het verwerken van uw gegevens

GERECHTVAARDIGDE BELANGEN
Op basis van Art. 6 lid 1 f AVG mogen we uw gegevens verwerken wanneer het "noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (...).”

U heeft echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze grond. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

We zijn van mening dat het redelijk is te verwachten dat wij uw persoonsgegevens mogen verzamelen als u zich inschrijft via onze website. Deze gebruiken wij alleen om u gerichte mails over onze vacatures aan te bieden,  wanneer wij denken een goede match te kunnen maken op één van onze opdrachten. Wij zullen ook uw persoonsgegevens delen met de betreffende Opdrachtgever. Daarnaast zullen we uw vaardigheden toetsen aan de wensen van de Opdrachtgever. Deze stappen zullen we te allen tijde doorlopen bij het maken van een succesvolle match, wat ten goede komt aan u en aan AFF Recruitment & Executive Search, gezien de commerciële belangen van onze organisatie.
U heeft echter het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze grond. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.”

Als zij bezwaar hebben moeten ze dat kenbaar maken en worden de gegevens verwijderd. Jij bent ook af van toestemming. 

NOODZAKELIJK VOOR DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
Op basis van Art. 6 lid 1 b AVG mogen wij uw persoonsgegevens verwerken als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben. Waar nodig zullen wij u toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens. 

TOESTEMMING
In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen zal deze toestemming opt-in toestemming of soft op-in toestemming zijn. 

Art. 4 lid 11 AVG stelt dat (opt-in) toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.” : 
•    U moet ons uw toestemming vrijelijk geven, zonder dat wij u niet onder enige vorm van druk zetten; 
•    U moet weten waar u mee instemt – dus zorgen we ervoor dat u voldoende geïnformeerd bent;
•    U zou de controle moeten hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor u toestemming heeft gegeven; en
•    U moet uw toestemming geven door middel van een duidelijke actieve handeling 

We zullen de toestemmingen die u op deze manier gegeven hebt bijhouden. 

Recht op het intrekken van toestemming
Wanneer we uw toestemming hebben verkregen om uw persoonsgegevens te verwerken voor bepaalde activiteiten, dan kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken, waarop we de activiteit waarvoor u toestemming gegeven had zullen stopzetten, tenzij we van mening zijn dat er een alternatieve grond is om een voortzetting van de verwerking van uw gegevens te rechtvaardigen voor dit doel. In dat geval zullen we u over deze voorwaarde informeren.

Het formuleren, uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures.
Soms kan het noodzakelijk voor ons zijn persoonsgegevens en, waar gepast en in overeenstemming met lokale wet- en regelgeving, gevoelige persoonsgegevens in verband met het uitvoeren of verdedigen van strafrechtelijke procedures te verwerken. Art. 9 lid 2f AVG staat dit toe wanneer de verwerking “noodzakelijk [is] voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer gerechten handelen in het kader van hun rechtsbevoegdheid.”

Opslag en beveiliging
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel dan waarvoor ze zijn verwerkt. Persoonlijke informatie worden opgeslagen in verschillende applicaties die we bedrijfsmatig gebruiken, deze data wordt opgeslagen binnen de EU en Groot-Brittannië.
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang over verspreiding of enige vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Derde Partijen en verwerkers
Wij kunnen, waar nodig en gepast, externe partijen inschakelen voor de uitvoering van onze dienstverlening. Voor zover deze partijen bij het uitvoeren van hun diensten persoonsgegevens verwerken, doen zij dat als 'verwerker' voor AFF Recruitment & Executive Search. Deze verwerkers kunnen ook gevestigd zijn in derde landen (waarbij AFF Recruitment & Executive Search altijd passende waarborgen neemt). De betreffende verwerker ontvangt van ons alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers sluiten wij een overeenkomst waarin wij dit expliciet opnemen.

Melden van een datalek
Onder de AVG geldt een meldplicht datalekken indien er zich een datalek voordoet. Deze meldplicht houdt in dat organisaties onverwijld (uiterlijk binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zodra er een datalek is geconstateerd. 
Indien u een datalek ontdekt, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons te melden via timo.desmet@affrecruitment.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijk) datalek.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze? 
•    Een “cookie” is een stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor uw systeem. We gebruiken cookies om uw activiteit te volgen en om u de best mogelijke ervaring te kunnen bieden wanneer u onze website bezoekt. We kunnen de informatie van cookies gebruiken om ervoor te zorgen dat we u bij uw volgende bezoek opties laten zien die op uw behoeften zijn afgestemd. We kunnen cookies tevens gebruiken om verkeer naar onze website te analyseren en voor advertentiedoeleinden.
•    Indien u wil controleren welk type cookies u accepteert bij het bezoek aan onze website of die van onze opdrachtgevers en in ons beheer zijn, dan kunt u dit doorgaans doen in uw browserinstellingen. 
•    Hieronder treft u een lijst met cookies die we gebruiken, waarom we ze gebruiken en om welk type cookies het gaat. 

Type cookie 

Naam cookie        Doel van de cookie    Duur van de cookie
Noodzakelijk    Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.    1 jaar
Voorkeuren    Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.    Per sessie
Statistieken    Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.    2 jaar
Marketing    Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.    6 maanden
Niet geclassificeerd    Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.    onbekend


Hoe u cookies kunt verwijderen
•    Indien u geen cookies wenst te ontvangen die niet strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de basisfuncties van onze site, kunt u de cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen.
•    De meeste webbrowsers zullen cookies accepteren, maar als u liever heeft dat we op deze wijze geen gegevens van u verzamelen, kunt u in de privacy instellingen van uw browser voor kiezen om alle cookies te accepteren, enkele cookies te accepteren of alle cookies te weigeren. Het afwijzen van alle cookies betekent echter dat het mogelijk is dat u niet van alle functies van onze website kunt profiteren. Elke browser is anders, dus bekijk het “Helpmenu” van uw browser om te zien hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.
•    Voor algemene informatie over cookies, inclusief over het uitschakelen ervan, kunt u aboutcookies.org bekijken. Hier vind u ook details over het verwijderen van cookies van uw  computer. 


Lijst met gebruikte tools en cookie
•    Bullhorn
•    Easystaff
•    Linkedin
•    Godaddy
•    TransIP
•    Office 365
•    Exact Online
•    Google Analytics (IP adres wordt geanonimiseerd) 

BEGRIPPENLIJST
•    Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – een statutair instrument van de Europese Unie om de Europese wetten voor gegevensbescherming te harmoniseren. De verordening treedt in werking op 25 mei 2018 en van elke verwijzing ernaar moet dienovereenkomstig geïnterpreteerd worden dat enige nationale wetgeving die de verordening implementeert inbegrepen is. 
•    Andere mensen met wie wij contact op zouden kunnen nemen – hieronder vallen referenties. We zullen uitsluitend contact met hen opnemen indien de situatie daarom vraagt.
•    Kandidaat – hieronder vallen alle sollicitanten voor alle functies die door ons geadverteerd of gepromoot worden, waaronder vaste contracten, deeltijd- en tijdelijke posities en freelance opdrachten bij onze klanten; tevens vallen hieronder de mensen die een open sollicitatie naar ons sturen en kandidaten wie wij zelf benaderen via openbare bronnen. 
•    Klanten - hieronder vallen onze Klanten en anderen aan wie wij diensten verlenen bij de uitoefening van onze bedrijfsactiviteiten.
•    Leveranciers – verwijst naar partners en bedrijven die diensten aan ons verlenen. 
•    Referent -  een persoon die een persoonlijk oordeel geeft over een kandidaat.
•    Websitegebruikers  - elk individu dat onze website bezoekt en/of zich inschrijft voor onze diensten.