Algemene Voorwaarden AFF Recruitment & Executive Search

Op deze pagina kun je zetten wat je wilt. Als het gaat om tekst en beelden tenmiste

Executive Search B.V.: AFF Recruitment & Executive Search B.V. gevestigd te Blaricum.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met AFF Recruitment & Executive Search B.V. een overeenkomst van opdracht is aangegaan.

Overeenkomst: de tussen Opdrachtgever en AFF Recruitment & Executive Search B.V. schriftelijk vastgelegde opdracht op grond waarvan AFF Recruitment & Executive Search B.V. diensten verleent aan Opdrachtgever.

Opdracht: De Overeenkomst van Opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde werkzaamheden, het vervullen van zoekopdrachten met betrekking tot de voedsel, agrarische en dierenvoedingssector, uit te voeren.

Diensten: alle door AFF Recruitment & Executive Search B.V. ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werving- en selectiewerkzaamheden.

Werving & selectie: het in opdracht en voor rekening van Opdrachtgever werven en selecteren van vast en interim personeel met het oogmerk van indiensttreding bij Opdrachtgever dan wel bij derden.

Kandidaat: de persoon die betrokken wordt in de werving- en selectiewerkzaamheden van AFF Recruitment & Executive Search B.V. ten behoeve van Opdrachtgever als potentiële werknemer voor Opdrachtgever.

Persoonsgegevens: Alle gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot Kandidaat.

Privacywetgeving: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Inclusief andere van toepassing zijnde nationale en supranationale privacy- en gegevensbeschermingswetgeving en -voorschriften, met inachtneming van het feit dat dergelijke wetten en voorschriften incidenteel worden gewijzigd, verlengd en opnieuw worden uitgevaardigd.

Honorarium: de door Opdrachtgever aan AFF Recruitment & Executive Search B.V. verschuldigde vergoeding terzake van de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten t.a.v. diensten op het gebied van werving- en selectiewerkzaamheden met AFF Recruitment & Executive Search B.V.
 2. Eventuele algemene voorwaarden en/of afwijkende bedingen van Opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en expliciet door AFF Recruitment & Executive Search B.V. zijn aanvaard.
 3. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als Opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens AFF Recruitment & Executive Search B.V. hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voor de Opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien.
 4. Deze voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van AFF Recruitment & Executive Search B.V. , haar bestuurders, haar werknemers, professionals en (andere) hulppersonen van AFF Recruitment & Executive Search B.V. Genoemde partijen kunnen derhalve allen een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.
 5. De toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop-) voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen en buiten toepassing verklaard.
 6. Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes van AFF Recruitment & Executive Search B.V. en de daarin vermelde prijzen en voorwaarden zijn steeds geheel vrijblijvend en – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – maximaal gedurende zestig dagen vanaf datum offerte geldig. Van een bindend aanbod is slechts sprake indien AFF Recruitment & Executive Search B.V. dit uitdrukkelijk schriftelijk als zodanig heeft aangegeven met de termijn van aanvaarding van dat aanbod.
 2. Kennelijke vergissingen, verschrijvingen of kennelijke fouten in een offerte en/of enig ander aanbod binden AFF Recruitment & Executive Search B.V. niet.
 3. De overeenkomst en wijzigingen daarin komen tot stand zodra AFF Recruitment & Executive Search B.V. de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft geaccepteerd middels verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging, ondertekening van de overeenkomst dan wel zodra AFF Recruitment & Executive Search B.V. feitelijk is aangevangen met de uitvoering van de diensten.
 4. Mondelinge toezeggingen van AFF Recruitment & Executive Search B.V. verbinden haar slechts zodra zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. De opdracht voor betaalde tijd eindigt van rechtswege door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
 2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever - nadat AFF Recruitment & Executive Search B.V. (een) gesprek(ken) heeft gevoerd met een Kandidaat en voordat een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen tussen Opdrachtgever en Kandidaat,
  1. de opdracht intrekt of overeenkomst anderszins tussentijds beëindigt (terwijl tussentijdse opzegging niet mogelijk is) heeft AFF Recruitment & Executive Search B.V. het recht een vast bedrag van € 2.000,00 excl. BTW aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging wordt in dit geval ook begrepen het verzoek van Opdrachtgever aan AFF Recruitment & Executive Search B.V. om de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst voorlopig/tijdelijk stop te zetten;
  2. elementen van de opdracht tussentijds zodanig wijzigt (zoals bijv. de functiebeschrijving voor de Kandidaat) dat naar het oordeel van AFF Recruitment & Executive Search B.V. sprake is van een nieuwe opdracht, heeft AFF Recruitment & Executive Search B.V. het recht een vast bedrag van € 1.000,00 aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Naast voornoemde bedragen is AFF Recruitment & Executive Search B.V. alsdan gerechtigd gemaakte wervingskosten in rekening te brengen, zoals onder andere advertentiekosten, kosten van het plaatsen van de vacature op internet en van assessment van een Kandidaat.
 4. De overeenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat Opdrachtgever voor zich en/of middels dan wel voor een derde met een door AFF Recruitment & Executive Search B.V. voorgedragen Kandidaat een arbeidsverhouding is aangegaan, van welke aard dan ook.
 5. De overeenkomst tussen AFF Recruitment & Executive Search B.V. en Opdrachtgever kan door AFF Recruitment & Executive Search B.V. worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist indien:
  1. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling aanvraagt, en in geval van liquidatie of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van Opdrachtgever, of indien beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet onverwijld wordt opgeheven;
  2. Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enig verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden;
  3. Opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt voor de inning van bestaand of toekomstige vorderingen van AFF Recruitment & Executive Search B.V. , indien AFF Recruitment & Executive Search B.V. dit heeft verzocht. AFF Recruitment & Executive Search B.V. behoudt na ontbinding het recht om volledige schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

 1. AFF Recruitment & Executive Search B.V. zal de vacature van Opdrachtgever waar voor een Kandidaat wordt gezocht schriftelijk vastleggen in de overeenkomst. Middels een kwalificatie wordt er richting gegeven aan het gewenste profiel. Hierin wordt .opgenomen: inhoud van de functie, het gewenste profiel van de Kandidaat op basis van kennis, vaardigheden en ervaring en beoordelingscriteria voor de selectie van de Kandidaat.
 2. Aan de hand van de functiebeschrijving van lid 1 zal AFF Recruitment & Executive Search B.V. zich inspannen om één of meer kandidaten aan Opdrachtgever voor te dragen. Aanvaarding van de opdracht van Opdrachtgever aan AFF Recruitment & Executive Search B.V. brengt slechts een inspanningsverplichting voor AFF Recruitment & Executive Search B.V. met zich mee, geen resultaatverplichting.
 3. Opdrachtgever is gehouden om AFF Recruitment & Executive Search B.V. alle relevante informatie en gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. AFF Recruitment & Executive Search B.V. mag vertrouwen op de volledigheid en juistheid van de gegevens.
 4. AFF Recruitment & Executive Search B.V. gaat er tevens vanuit dat de gegevens en informatie die de Kandidaat over zichzelf verstrekt juist zijn. AFF Recruitment & Executive Search B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste informatie die zij van de Kandidaat heeft verkregen.
 5. AFF Recruitment & Executive Search B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Opdrachtgever niet binnen de met AFF Recruitment & Executive Search B.V. overeengekomen tijd voor de opdracht een geschikte Kandidaat heeft voorgedragen gekregen en/of geen arbeidsverhouding van welke aard dan ook met een Kandidaat is aangegaan.
 6. Wanneer Opdrachtgever in gebreke blijft met de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft AFF Recruitment & Executive Search B.V. het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever volledig aan de in het derde lid van dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan. AFF Recruitment & Executive Search B.V. heeft in dat geval tevens het recht om de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever volgens de op dat moment gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
 7. De in de offerte of enige andere aanbieding opgenomen, geschatte, termijn waarbinnen de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst worden verricht, wordt automatisch verlengd met de duur van de periode waarbinnen Opdrachtgever in gebreke blijft met de nakoming van de krachtens de in het derde lid van dit artikel op hem rustende verplichtingen. De hiervoor bedoelde periode vangt aan op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst en duurt voort tot het moment dat AFF Recruitment & Executive Search B.V. alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens van Opdrachtgever heeft ontvangen.

Artikel 6 – Honorarium en facturering

 1. Tenzij anders afgesproken, zal de Opdrachtgever de in lid 3 van dit artikel aangegeven vergoeding aan AFF Recruitment & Executive Search B.V. verschuldigd zijn zodra hij voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook, of een dergelijk freelance tewerkstelling, aangaat met een door AFF Recruitment & Executive Search B.V. geworven en/of geselecteerde kandidaat.
 2. Het is de Opdrachtgever en aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen twaalf maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaat niet toegestaan met een kandidaat van AFF rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aan te gaan, behouden vooraf schriftelijke toestemming van AFF.
 3. Het Honorarium voor AFF Recruitment & Executive Search B.V. bedraagt 25 procent van het in de opdrachtbevestiging opgenomen feitelijke bruto jaarsalaris dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen, vermeerderd met vaste vergoedingen zoals vakantietoeslag, dertiende maand, ploegentoeslag en een eindejaarsuitkering. Alle kosten die AFF Recruitment & Executive Search B.V. ter uitvoering van de overeenkomst maakt zullen apart bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hieronder zijn begrepen – maar niet beperkt tot – advertentiekosten, kosten van het plaatsen van de vacature op internet, kosten van assessments van de Kandidaat. Deze kosten worden niet gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever is het overeengekomen Honorarium in ieder geval aan AFF Recruitment & Executive Search B.V. verschuldigd zodra Opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor een derde een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met een Kandidaat. Binnen één week na totstandkoming van de arbeidsovereenkomst stuurt Opdrachtgever AFF Recruitment & Executive Search B.V. schriftelijke bewijsstukken van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden inclusief een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst.
 5. Indien een door AFF Recruitment & Executive Search B.V. voorgedragen Kandidaat binnen één maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst met Opdrachtgever uit dienst treedt, zal AFF Recruitment & Executive Search B.V. op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever opnieuw de opdracht uitvoeren. Deze nieuwe opdracht zal kosteloos worden uitgevoerd. (Voor de eerste opdracht heeft Opdrachtgever geen aanspraak op creditering van Honorarium of kosten.) Deze bepaling geldt niet indien het uit dienst treden van de Kandidaat is te wijten aan handelen dan wel nalaten van Opdrachtgever.
 6. Ingeval van overtreding van leden 1, 2 en 3 van dit artikel is de (potentiele) Opdrachtgever aan AFF Recruitment & Executive Search B.V. een boete verschuldigd ter grootte van zes bruto maandsalarissen van de betreffende kandidaat. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid die de wet biedt om schadevergoeding te eisen onverlet.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim met ingang van de vervaldatum, zonder dat AFF Recruitment & Executive Search B.V. tot ingebrekestelling of sommatie verplicht is. Vanaf dat moment is Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag 10% rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
 2. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling op te schorten op grond van toerekenbare tekortkoming van AFF Recruitment & Executive Search B.V. en is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting te frustreren door beslag onder zichzelf te leggen.
 3. Indien AFF Recruitment & Executive Search B.V. buitengerechtelijke kosten maakt ter incasso van haar vordering op Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden deze te vergoeden. Deze kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van het bedrag dat Opdrachtgever verschuldigd is gebleven.
 4. Alle kosten die AFF Recruitment & Executive Search B.V. maakt in verband met een gerechtelijke procedure tegen Opdrachtgever, zijn voor rekening van Opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij AFF Recruitment & Executive Search B.V. als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
 5. AFF Recruitment & Executive Search B.V. behoudt zich het recht voor om van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of zekerheidstelling te verlangen, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van AFF Recruitment & Executive Search B.V. aanleiding geeft, bij gebreke waarvan AFF Recruitment & Executive Search B.V. gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 8 – Geheimhouding

 1. AFF Recruitment & Executive Search B.V. en Opdrachtgever zullen geheimhouding betrachten tegenover derden ten aanzien van al hetgeen hen in het kader van de overeenkomst ter kennis komt omtrent de andere partij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden moeten weten dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de andere partij.
 2. Indien AFF Recruitment & Executive Search B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en AFF Recruitment & Executive Search B.V. zich niet ter zake kan beroepen op een verschoningsrecht, dan is AFF Recruitment & Executive Search B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Opdrachtgever en AFF Recruitment & Executive Search B.V. zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hen in te schakelen derden.
 4. Indien Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen is bepaald in het eerste en derde lid van dit artikel, is Opdrachtgever aan AFF Recruitment & Executive Search B.V. – zonder nadere ingebrekestelling – een boete verschuldigd van EUR 15.000,- (vijftienduizend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van AFF Recruitment & Executive Search B.V. op schadevergoeding op grond van de wet.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. AFF Recruitment & Executive Search B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten van een door AFF Recruitment & Executive Search B.V. bemiddelde Kandidaat met wie Opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor een derde, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
 2. Eventuele aansprakelijkheid van AFF Recruitment & Executive Search B.V. is beperkt tot het bedrag waarvoor AFF Recruitment & Executive Search B.V. is verzekerd en zal niet meer belopen dan het bedrag dat Opdrachtgever aan AFF Recruitment & Executive Search B.V. heeft betaald of nog verschuldigd is op grond van de overeenkomst in welk kader de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. AFF Recruitment & Executive Search B.V. is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, indirecte of gevolgschade. Vorderingsrechten van Opdrachtgever terzake van eventuele aansprakelijkheid van AFF Recruitment & Executive Search B.V. vervallen in elk geval na drie maanden na het moment waarop Opdrachtgever bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

Artikel 10 – Klachtenregeling

 1. Klachten over verrichte diensten en/of bezwaren tegen facturen dienen schriftelijk te worden voorgelegd aan AFF Recruitment & Executive Search B.V..
 2. Opdrachtgever kan jegens AFF Recruitment & Executive Search B.V. geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, wanneer Opdrachtgever verzuimt een klacht over een dergelijk gebrek aan de door AFF Recruitment & Executive Search B.V. verrichte werkzaamheden uiterlijk 14 (veertien) dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk in te dienen.
 3. Opdrachtgever dient AFF Recruitment & Executive Search B.V. naar aanleiding van een klacht zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel in de gelegenheid te stellen de verrichte werkzaamheden en/of geleverde goederen te controleren en/of te herstellen. Opdrachtgever verleent daarbij volledige medewerking en staat AFF Recruitment & Executive Search B.V. toe om kosteloos gebruik te maken van aanwezige hulpmiddelen. Indien Opdrachtgever deze mogelijkheid niet biedt, vervalt iedere aanspraak van Opdrachtgever op enige (schade-) vergoeding, herstel of vervanging.
 4. Een klacht zoals bedoeld het eerste lid van dit artikel ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.
 5. Indien Opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen na dagtekening van de factuur zijn klacht over de factuur en/of onjuistheden in de factuur schriftelijk bij AFF Recruitment & Executive Search B.V. kenbaar maakt, kan Opdrachtgever jegens AFF Recruitment & Executive Search B.V. geen beroep meer doen op dit gebrek of deze onjuistheid en dient Opdrachtgever de factuur volledig aan AFF Recruitment & Executive Search B.V. te voldoen.
 6. Indien de klacht door AFF Recruitment & Executive Search B.V. of een geschilbeslechter (rechter, arbiter etc.) gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander ter keuze van AFF Recruitment & Executive Search B.V., zonder dat Opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

Artikel 11 - Persoonsgegevens

 1. Hoe AFF Recruitment & Executive Search B.V. omgaat met privacy en gegevensuitwisseling is vastgelegd in zijn privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtgever

 1. In het geval dat AFF Recruitment & Executive Search B.V. in het kader van de Overeenkomst van opdracht persoonsgegevens van Kandidaten verstrekt aan Opdrachtgever, zal AFF Recruitment & Executive Search B.V. de verantwoordelijke voor de verwerking van dergelijke persoonsgegevens zijn.
 2. Opdrachtgever verleent AFF Recruitment & Executive Search B.V. de nodige medewerking, waaronder maar niet beperkt tot technische en organisatorische maatregelen, ter uitvoering van de verplichtingen van AFF Recruitment & Executive Search B.V. ten aanzien van de rechten van Kandidaten, zoals een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens en het recht op dataportabiliteit.
 3. Opdrachtgever zal, in overeenstemming met de Privacywetgeving, passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen treffen en, indien nodig, aanpassen om de overeengekomen beveiligingsniveau te waarborgen om verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, in de ruimste zin, tegen te gaan.
 4. Wanneer Opdrachtgever de persoonsgegevens van Kandidaten voor een ander doel verwerkt dan aangegeven door AFF Recruitment & Executive Search B.V., dan dient hij een rechtmatige grondslag in het kader van de Privacywetgeving te verkrijgen. Tevens dient Opdrachtgever Kandidaat hieromtrent informeren. Opdrachtgever zal, voor zover hij voor een ander doel verwerkt dan aangegeven, verantwoordelijke zijn voor de verwerking van de persoonsgegevens.
 5. Partijen verlenen elkaar op eerste verzoek alle redelijke en noodzakelijke bijstand bij mededelingen en/of verzoeken van Kandidaten, toezichthouders en derden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (inclusief een feitelijke of vermeende inbreuk op de AVG en overige van toepassing zijnde Privacy Wetgeving) in het kader van de Overeenkomst.
 6. Wat betreft aansprakelijkheid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens geldt artikel 82 lid 1 tot en met 5 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 7. Opdrachtgever informeert AFF Recruitment & Executive Search B.V. zonder onredelijke vertraging en uiterlijk binnen 24 uur, zodra hij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met Persoonsgegevens. Indien het voor Opdrachtgever niet mogelijk is om informatie volledig te verstrekken, zal Opdrachtgever de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen verstrekken.
 8. Indien Opdrachtgever besluit niet met aangedragen Kandidaat verder te gaan, of Persoonsgegevens rondom Kandidaat niet meer nodig heeft, dan zal Opdrachtgever de door AFF Recruitment & Executive Search B.V. aan Opdrachtgever verstrekte Persoonsgegevens vernietigen binnen een termijn van 6 weken.

Artikel 12 - Eenzijdig wijzigingsbeding

 1. AFF Recruitment & Executive Search B.V. is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In een voorkomend geval zal AFF Recruitment & Executive Search B.V. Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen. AFF Recruitment & Executive Search B.V. overhandigt of stuurt de nieuwe versie van de algemene voorwaarden aan Opdrachtgever.
 2. Tussen de kennisgeving aan Opdrachtgever en de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden zal tenminste 30 (dertig) dagen zitten. Tenzij door AFF Recruitment & Executive Search B.V. een andere termijn wordt aangegeven, treden de wijzigingen 30 (dertig) dagen na de kennisgeving in werking.

Artikel 13 - Verjaring/verval

 1. Alle rechtsvorderingen jegens AFF Recruitment & Executive Search B.V., aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 (één) jaar gerekend vanaf het moment dat de betreffende vordering opeisbaar is geworden.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden en op de offertes en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam te Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

AFF Recruitment & Executive Search B.V., 10 april 2019