Algemene Voorwaarden AFF Recruitment & Executive Search

ALGEMENE VOORWAARDEN T.A.V. WERVING- EN SELECTIEWERKZAAMHEDEN VAN AFF RECRUITMENT & EXECUTIVE SEARCH

Artikel 1 - Definities

AFF Recruitment & Executive Search: AFF Recruitment & Executive Search   gevestigd te Amsterdam.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met AFF Recruitment & Executive Search   een overeenkomst van opdracht is aangegaan.
Overeenkomst: de tussen opdrachtgever en AFF Recruitment & Executive Search   schriftelijk vastgelegde opdracht op grond waarvan AFF Recruitment & Executive Search   diensten verleent aan opdrachtgever.
Diensten: alle door AFF Recruitment & Executive Search   ten behoeve van opdrachtgever uit te voeren werving-en selectiewerkzaamheden.
Werving & selectie: het in opdracht en voor rekening van opdrachtgever werven en selecteren vast personeel met het oogmerk van indiensttreding bij opdrachtgever dan wel bij derden.
Kandidaat: de persoon die betrokken wordt in de werving- en selectiewerkzaamheden van AFF Recruitment & Executive Search   ten behoeve van opdrachtgever als potentiële werknemer voor opdrachtgever.
Honorarium: de door opdrachtgever aan AFF Recruitment & Executive Search   verschuldigde vergoeding terzake van de overeenkomst.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten t.a.v. diensten op het gebied van werving- en selectiewerkzaamheden met AFF Recruitment & Executive Search
 2. Eventuele algemene voorwaarden en/of afwijkende bedingen van opdrachtgever zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk en expliciet door AFF Recruitment & Executive Search zijn aanvaard. Een aanvaarding mag niet worden afgeleid uit het feit dat AFF Recruitment & Executive Search   niet (uitdrukkelijk) de toepasselijkheid van andere voorwaarden van opdrachtgever afwijst.
 3. Indien meer dan één natuurlijke en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt of zich als zodanig gedraagt, dan zijn allen jegens AFF Recruitment & Executive Search hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeien.
 4. Deze voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van AFF Recruitment & Executive Search , haar bestuurders, haar werknemers, professionals en (andere) hulppersonen van AFF Recruitment & Executive Search   Genoemde partijen kunnen derhalve allen een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen.

Artikel 3 – Offertes en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Alle offertes van AFF Recruitment & Executive Search en de daarin vermelde prijzen en voorwaarden zijn steeds geheel vrijblijvend en – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – maximaal gedurende dertig dagen vanaf datum offerte geldig. Van een bindend aanbod is slechts sprake indien AFF Recruitment & Executive Search   dit uitdrukkelijk schriftelijk als zodanig heeft aangegeven met de termijn van aanvaarding van dat aanbod.
 2. De overeenkomst en wijzigingen daarin komen tot stand zodra AFF Recruitment & Executive Search de opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft geaccepteerd middels verzending van een schriftelijke opdrachtbevestiging, ondertekening van de overeenkomst dan wel zodra AFF Recruitment & Executive Search   feitelijk is aangevangen met de uitvoering van de diensten.
 3. Mondelinge toezeggingen van AFF Recruitment & Executive Search verbinden haar slechts zodra zij deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 – Duur en beëindiging van de overeenkomst

 1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. De opdracht voor betaalde tijd eindigt van rechtswege door het enkele verstrijken van de overeengekomen duur, wanneer een vooraf overeengekomen toekomstige gebeurtenis zich voordoet of na het bereiken van een bepaalde overeengekomen doelstelling.
 2. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst voor bepaalde tijd is uitsluitend mogelijk indien dat schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Opzegging dient te geschieden tegen het einde van de maand door middel van een aangetekende brief.
 3. Indien opdrachtgever - nadat AFF Recruitment & Executive Search (een) gesprek(ken) heeft gevoerd met een kandidaat en voordat een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen tussen opdrachtgever en kandidaat
  1. de opdracht intrekt of overeenkomst anderszins tussentijds beëindigt (terwijl tussentijdse opzegging niet mogelijk is) heeft AFF Recruitment & Executive Search het recht een vast bedrag van € 2.000,00 excl. BTW aan opdrachtgever in rekening te brengen. Onder tussentijdse beëindiging wordt in dit geval ook begrepen het verzoek van opdrachtgever aan AFF Recruitment & Executive Search   om de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst voorlopig/tijdelijk stop te zetten;
  2. elementen van de opdracht tussentijds zodanig wijzigt (zoals bijv. de functiebeschrijving voor de kandidaat) dat naar het oordeel van AFF Recruitment & Executive Search sprake is van een nieuwe opdracht, heeft AFF Recruitment & Executive Search   het recht een vast bedrag van € 1.000,00 aan opdrachtgever in rekening te brengen.Naast voornoemde bedragen is AFF Recruitment & Executive Search   alsdan gerechtigd gemaakte wervingskosten in rekening te brengen, zoals onder andere advertentiekosten, kosten van het plaatsen van de vacature op internet en van assessment van een Kandidaat.
 4. De overeenkomst eindigt in ieder geval op het moment dat opdrachtgever voor zich en/of middels dan wel voor een derde met een door AFF Recruitment & Executive Search voorgedragen kandidaat een arbeidsverhouding is aangegaan, van welke aard dan ook.
 5. De overeenkomst tussen AFF Recruitment & Executive Search en opdrachtgever kan door AFF Recruitment & Executive Search   worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling is vereist indien:
  1. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling aanvraagt, en in geval van liquidatie of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van opdrachtgever, of indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet onverwijld wordt opgeheven;
  2. opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enig verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden;
  3. opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt voor de inning van bestaand of toekomstige vorderingen van AFF Recruitment & Executive Search , indien AFF Recruitment & Executive Search   dit heeft verzocht. AFF Recruitment & Executive Search   behoudt na ontbinding het recht om volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

 Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

 1. AFF Recruitment & Executive Search zal de vacature van Opdrachtgever waar voor een kandidaat wordt gezocht schriftelijk vastleggen in de overeenkomst in de vorm van een functiebeschrijving. Hierin wordt in ieder geval opgenomen: inhoud van de functie, het gewenste profiel van de kandidaat op basis van kennis, vaardigheden en ervaring en beoordelingscriteria voor de selectie van de kandidaat.
 2. Aan de hand van de functiebeschrijving van lid 1 zal AFF Recruitment & Executive Search zich inspannen om één of meer kandidaten aan opdrachtgever voor te dragen. Aanvaarding van de opdracht van opdrachtgever aan AFF Recruitment & Executive Search   brengt slechts een inspanningsverplichting voor AFF Recruitment & Executive Search   met zich mee, geen resultaatverplichting.
 3. Opdrachtgever is gehouden om AFF Recruitment & Executive Search alle relevante informatie en gegevens te verstrekken die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. AFF Recruitment & Executive Search   mag vertrouwen op de volledigheid en juistheid van de gegevens.
 4. AFF Recruitment & Executive Search gaat er tevens vanuit dat de gegevens en informatie die de kandidaat over zichzelf verstrekt juist zijn. AFF Recruitment & Executive Search   is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste informatie die zij van de kandidaat heeft verkregen.
 5. AFF Recruitment & Executive Search is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat opdrachtgever niet binnen de met AFF Recruitment & Executive Search   overeengekomen tijd voor de opdracht een geschikte kandidaat heeft voorgedragen gekregen en/of geen arbeidsverhouding van welke aard dan ook met een kandidaat is aangegaan.

Artikel 6 – Honorarium en facturering

 1. Het honorarium voor AFF Recruitment & Executive Search bedraagt het in de opdrachtbevestiging opgenomen percentage van het feitelijke bruto jaarsalaris dat de kandidaat bij de opdrachtgever zal gaan verdienen, vermeerderd met vaste vergoedingen zoals vakantietoeslag, dertiende maand, ploegentoeslag en een eindejaarsuitkering. Alle kosten die AFF Recruitment & Executive Search   ter uitvoering van de overeenkomst maakt zullen apart bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Hieronder zijn begrepen – maar niet beperkt tot – advertentiekosten, kosten van het plaatsen van de vacature op internet, kosten van assessments van de kandidaat.
 2. Opdrachtgever is het overeengekomen honorarium in ieder geval aan AFF Recruitment & Executive Search verschuldigd zodra opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor een derde een arbeidsovereenkomst van welke aard dan ook aangaat met een kandidaat. Binnen één week na totstandkoming van de arbeidsovereenkomst stuurt opdrachtgever AFF Recruitment & Executive Search   schriftelijke bewijsstukken van het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden inclusief een kopie van de getekende arbeidsovereenkomst.
 3. Indien een door AFF Recruitment & Executive Search voorgedragen kandidaat binnen één maand na aanvang van de arbeidsovereenkomst met opdrachtgever uit dienst treedt, zal AFF Recruitment & Executive Search   op schriftelijk verzoek van opdrachtgever opnieuw de opdracht uitvoeren. Deze nieuwe opdracht zal kosteloos worden uitgevoerd. (Voor de eerste opdracht heeft opdrachtgever geen aanspraak op creditering van honorarium of kosten.) Deze bepaling geldt niet indien het uit dienst treden van de kandidaat is te wijten aan handelen dan wel nalaten van opdrachtgever.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van die termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim met ingang van de vervaldatum, zonder dat AFF Recruitment & Executive Search tot ingebrekestelling of sommatie verplicht is. Vanaf dat moment is opdrachtgever over het verschuldigde bedrag 10% rente per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
 2. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening. Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling op te schorten op grond van toerekenbare tekortkoming van AFF Recruitment & Executive Search en is niet gerechtigd zijn betalingsverplichting te frustreren door beslag onder zichzelf te leggen.
 3. Indien AFF Recruitment & Executive Search buitengerechtelijke kosten maakt ter incasso van haar vordering op opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden deze te vergoeden. Deze kosten worden vastgesteld op minimaal 15% van het bedrag dat opdrachtgever verschuldigd is gebleven.
 4. Alle kosten die AFF Recruitment & Executive Search maakt in verband met een gerechtelijke procedure tegen opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever, ook voor zover deze kosten de rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij AFF Recruitment & Executive Search   als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. Klachten over verrichte werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst en/of verstuurde facturen dienen door opdrachtgever binnen veertien dagen na de datum van de verstuurde facturen schriftelijk te worden gemeld aan AFF Recruitment & Executive Search  . Na het verstrijken van die termijn heeft opdrachtgever zijn (eventuele) rechten terzake verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.
 5. AFF Recruitment & Executive Search behoudt zich het recht voor om van opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of zekerheidstelling te verlangen, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van AFF Recruitment & Executive Search   aanleiding geeft, bij gebreke waarvan AFF Recruitment & Executive Search   gerechtigd is de nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

Artikel 8 – Geheimhouding

 1. AFF Recruitment & Executive Search en opdrachtgever zullen geheimhouding betrachten tegenover derden ten aanzien van al hetgeen hen in het kader van de overeenkomst ter kennis komt omtrent de andere partij en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden moeten weten dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn voor de andere partij.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid AFF Recruitment & Executive Search   en vrijwaring

 1. AFF Recruitment & Executive Search is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van handelen en/of nalaten van een door AFF Recruitment & Executive Search   bemiddelde kandidaat met wie opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels dan wel voor een derde, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
 2. Eventuele aansprakelijkheid van AFF Recruitment & Executive Search is beperkt tot het bedrag waarvoor AFF Recruitment & Executive Search   is verzekerd en zal niet meer belopen dan het bedrag dat opdrachtgever aan AFF Recruitment & Executive Search   heeft betaald of nog verschuldigd is op grond van de overeenkomst in welk kader de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. AFF Recruitment & Executive Search   is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, indirecte of gevolgschade. Vorderingsrechten van opdrachtgever terzake van eventuele aansprakelijkheid van AFF Recruitment & Executive Search   vervallen in elk geval na drie maanden na het moment waarop opdrachtgever bekend wordt of redelijkerwijs bekend kan zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten.

Artikel 10 – Concurrentiebeding

 1. Indien opdrachtgever en of de aan haar gelieerde ondernemingen gedurende twaalf maanden na het eindigen van de overeenkomst met AFF Recruitment & Executive Search , een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aangaat met een door AFF Recruitment & Executive Search   voorgedragen kandidaat (die door opdrachtgever aanvankelijk is afgewezen), rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en of voor een derde, is opdrachtgever direct het overeengekomen honorarium aan AFF Recruitment & Executive Search   Opdrachtgever is in dat geval gehouden om AFF Recruitment & Executive Search   binnen één week na totstandkoming van de arbeidsverhouding en of samenwerking met de kandidaat AFF Recruitment & Executive Search   daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen op straffe van een direct opeisbare boete van € 5.000, te vermeerderen met € 500 per dag dat opdrachtgever in strijd met deze verplichting handelt.
 2. Opdrachtgever is terzake van het in dit artikel bepaalde verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct aan haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden en op de offertes en overeenkomsten waarop zij betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst dan wel nadere overeenkomsten en deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam te Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

Comments are closed.